Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid.

 1. Deze bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Efforte Groep BV, tevens handelend onder de naam Proofessionals, voor de opdrachtgever.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien zij door Efforte Groep BV uitdrukkelijk, schriftelijk, zijn bevestigd.
 3. Op de betrekking tussen Efforte Groep BV en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Opdracht.

 1. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt.

Artikel 3 Benodigde gegevens en voorstellen kandidaat.

 1. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie.
 2. Efforte Groep BV stelt naar beste kunnen, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en eigen inzicht, kandidaten voor bij de opdrachtgever voor door de opdrachtgever aangegeven openstaande functies. Efforte Groep BV gaat uit van het te goeder trouw handelen van kandidaten en referenten.

Artikel 4 Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

 1. Efforte Groep BV verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5 Keuze arbeidskracht en aansprakelijkheid.

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de arbeidskracht.
 2. Efforte Groep BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten, daaronder inbegrepen gevolgschade, van arbeidskrachten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Artikel 6 Vergoeding

 1. Voor elke kandidaat, door Efforte Groep BV geïntroduceerd en door de opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de opdrachtgever aan Efforte Groep BV de volledige bemiddelingsvergoeding verschuldigd, zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en Efforte Groep BV bij verstrekking c.q. aanvaarding van de opdracht.
 2. Mocht de opdrachtgever binnen twee jaar na het voorstellen van een kandidaat door Efforte Groep BV bij de opdrachtgever, echter destijds door de opdrachtgever niet aangesteld, toch aanstellen, dan is de opdrachtgever verplicht Efforte Groep BV hiervan in kennis te stellen. De opdrachtgever is dan alsnog de op dat moment geldende bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan Efforte Groep BV.
 3. Indien de opdrachtgever en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient de opdrachtgever Efforte Groep BV hieromtrent binnen één week na overeenstemming op de hoogte te stellen. Bij deze gelegenheid zal de opdrachtgever Efforte Groep BV dat deel van de getekende arbeidsovereenkomst toesturen waarin het bruto jaar- of maandsalaris staat vermeld. Dit ter vaststelling van de door Efforte Groep BV te declareren bemiddelingsvergoeding.
 4. De opdrachtgever is aan Efforte Groep BV een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de in de opdrachtbevestiging/overeenkomst vermelde bemiddelingsvergoeding. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de door Efforte Groep BV geleverde kandidaat.
 5. De bemiddelingsvergoeding wordt uitgedrukt in een zogenaamde werving en selectie-fee, de fee is een percentage van het bruto jaarsalaris (ongeacht de lengte van het afgesloten arbeidscontract), als beloning voor een geslaagde bemiddeling. Dit percentage wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever.
 6. Als salaris geldt het bruto jaarsalaris van de geplaatste kandidaat, inclusief vakantiegeld, gegarandeerde bonus plus evt. 13e en 14e maand. Exclusief auto, niet gegarandeerde bonus, opties, onkostenvergoeding, ziektekosten, pensioentegoeden, spaarloonregelingen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.
 7. De bemiddelingsvergoeding wordt jaarlijks herzien; eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt. De voor die datum aangenomen kandidaten zullen op basis van het oude tarief worden afgerekend.

Artikel 7 Betaling

 1. De door Efforte Groep BV ingediende facturen en eventuele specificaties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien een factuur niet binnen de hierboven gestelde termijn is voldaan, behoudt Efforte Groep BV zich het recht voor de wettelijk vastgestelde rente in rekening te brengen.
 3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.